مدیریت مالی

مدیریت مالی مقدمه با توجه به روندجهانی شدن اقتصاد کشورها، متخصصان مالی کشور، بایستی با نظامهاي مالی جهانی و شیوه هاي سرمایه گذاري و ابزارهاي مالی پیشرفته آشنایی داشته باشند تا کشور بتواند موقعیت مالی خود را در دنیاي متلاطم امروز تثبیت کند. رشته مدیریت مالی در همین راستا ایجاد شده است. در این رشته […]

مدیریت

مدیریت مقدمه چگونه میتوان معضل بیکاري را حل نمود؟ با مسأله سوءاستفاده مالی و فساد اداري چه باید کرد؟ چرا کارکنان سازمانها، گرفتار دلسردي، یأس و افسردگی میشوند؟ چرا در تعدادي از سازمانهاي ما از امکانات موجود به خوبی استفاده نمیشود؟بسیاري از متخصصان علوم گوناگون، به ویژه صاحب نظران علوم انسانی درپاسخ به این سؤالها […]

فیزیک

فیزیک مقدمه شاید بشر اولین بار با کشف قانون حرکت، قانونی که حیات و هستی وابسته به آن است، با علم فیزیک آشنا شد. علمی که به یاري آن چرخها را ساخت، شکار کرد و شکارش را حمل نمود و سپس به مرور با کشف قوانین بیشتري از علم فیزیک توانست بنیاد مسائل و قوانین […]

علوم و فنون هوانوردي – خلبانی هلیکوپتري

علوم و فنون هوانوردي – خلبانی هلیکوپتري مقدمه شاید رؤیاي پرواز به اندازه تخیل انسان قدمت داشته باشد؛ رؤیایی که لئوناردو داوینچی را بر آن داشت تا طرحهایی را ترسیم کند که بعدها از روي آن اولین هلیکوپترها طراحی و ساخته شد؛ رؤیایی که در سال 1903 به یاري برادران رایت به تحقق پیوست و […]

علوم سیاسی

علوم سیاسی مقدمه آنچه مردم به نام سیاست و مسائل سیاسی میشناسند با سیاست به مفهومی که در رشته علوم سیاسی مطرح است، تفاوت بسیار دارد .دانشجویان موفق این رشته نیز باید بدانند که در نهایت نه یک سیاستمدار بلکه یک سیاستشناس خواهند شد.در واقع علومسیاسی به بررسی اندیشهها و نظریه هاي سیاسی و کارکرد […]

علوم اقتصادي

علوم اقتصادي مقدمه آیا خیابانی را میشناسید که در آن نانوایی, خواروبار فروشی, میوهفروشی یا آرایشگاه نباشد؟ بیشک در هر خیابانی مراکز خدماتی یاد شده و دهها واحد خدماتی دیگر به چشم میخورد. اما چرا در حالی که هیچ سازمان یا نهادي مسؤول ایجاد این مراکز در خیابانهاي مختلف نیست ما در هر خیابانی به […]

شیمی

شیمی مقدمه شیمی علم اتمها، پیوندها و مولکولها است. دانشی که میتواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیوه تولید آنها را از هسته اتم گرفته تا کهکشانها بررسی کند و رشته شیمی، رشتهاي است که به پرورش متخصصانی میپردازد که با مطالعه و تحقیق و آزمایش به ابداع و نوآوري پرداخته یا فرآوردههاي شیمیایی را […]

ریاضی

ریاضی مقدمه هر روز چند بار از چهار عمل اصلی استفاده میکنید؟ مفاهیم هندسی از قبیل طول، مساحت و حجم چقدر در زندگی روزمره شما کاربرد دارد؟ خیابانها و میدانهایی که محل عبور و مرور شما است، ساختمانی که در آن زندگی میکنید و وسایل زندگیتان چه شکلی دارند؟ آیا غیر از این است که […]

روانشناسی

روانشناسی مقدمه:تا 80 سال پیش روانشناسی را مطالعه روح و روان و روانشناس را فردي میدانستند که رویدادهاي درونی، ذهنی و مغزي را مثل تصورات، خاطرات، افکار و احساسات مطالعه میکند.طبق این تعریف، روانشناسی شاخهاي از ذهنیترین بخش دانش انسان؛ یعنی فلسفه بود. اما از اوایل قرن بیستم و با پیشرفت سریع دو علم زیستشناسی […]