علوم سیاسی

علوم سیاسی

مقدمه

آنچه مردم به نام سیاست و مسائل سیاسی میشناسند با سیاست به مفهومی که در رشته علوم سیاسی مطرح است، تفاوت بسیار دارد .دانشجویان موفق این رشته نیز باید بدانند که در نهایت نه یک سیاستمدار بلکه یک سیاستشناس خواهند شد.
در واقع علومسیاسی به بررسی اندیشهها و نظریه هاي سیاسی و کارکرد آنها در عرصه جامعه میپردازد و رشته علومسیاسی ارائه یکسري نظریهها یا یکسري ابزارها و راهکارهایی است که بر اساس آنها هر جامعه شرایط و مشکلات حال را بررسی کرده و از پیش پا برمیدارد و براي حرکتها و اقدامات بعدي ـ ترسیم فضا براي مسیر آینده ـ برنامهریزي میکند همچنین از تجارب و دستاوردهاي بشر که در طول تاریخ در عرصه اجتماع به دست آورده است، بهره میبرد. این رشته از سه شاخه عمده تشکیل میشود که عبارتند از:
دانش حکومت کردن و نهادهاي سیاسی، نظریات سیاسی و روابط و سیاست بینالملل.
تواناییهاي لازم:
داشتن شَم سیاسی و علاقه به مسائل سیاسی و برخورداري از دیدي عمیق و وسیع، ویژگیهاي لازم براي یک دانشجوي رشته علومسیاسی است. همچنین دانشجوي این رشته باید فردي منطقی بوده و نظریاتش مستند به دلیل و مدرك باشد و ظرفیت بالایی داشته باشد تا در بمباران مسائل روزمره گیج نشود و عمق مسائل اجتماع را ببیند. دانشجوي علومسیاسی لازم است با همه اقشار جامعه ارتباط داشته باشد تا بفهمد که مردم جامعهاش به چه فکر میکنند و
نیازهاي آنها چیست؟ داوطلبان کنکور سراسري در صورتی در این رشته موفق میشوند که کتب تاریخی بخصوص تاریخ سیاسی را دوست داشته باشند و فلسفه را با علاقه بخوانند.
موقعیت شغلی در ایران:
در حال حاضر تعدادي از فارغالتحصیلان رشته علومسیاسی در بخشهاي سیاسی و حقوقی سازمانها و وزارتخانه ها و همچنین در صدا و سیما مشغول به کار می باشند اما حدود %90 فارغالتحصیلان این رشته با مشکل اشتغال روبرو هستند. با این وجود اگر دانشجویی واقعاً علاقهمند بوده و در این رشته موفق و متبحر باشد و همچنین قلم خوبی داشته باشد از نظر شغلی مشکلی نخواهد داشت. اما متأسفانه بسیاري از دانشجویان شناخت و علاقه لازم را ندارند و در واقع نمیدانند که براي چه به این رشته آمدهاند.
درسهاي این رشته در طول تحصیل:
مبانی علم سیاست، مبانی علم حقوق، مبانی علم اقتصاد، مبانی جامعهشناسی عمومی، روش تحقیق در علوم سیاسی، حقوق اساسی (کلیات(، حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران، مبانی اندیشههاي سیاسی در اسلام، حقوق بینالملل اسلام، نظام سیاسی و دولت در اسلام، اندیشههاي سیاسی در اسلام و ایران، جنبشهاي اسلامی معاصر، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ، انقلاب اسلامی ایران، تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا دوران معاصر، سیاست خارجی جمهوري اسلامی ایران، مسائل اقتصادي و سیاسی نفت در ایران، حقوق اداري، خلیجفارس و مسائل آن، مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم، اصول روابط بینالملل، تاریخ روابط بینالملل از 1871 تا 1945 ، سازمانهاي بینالمللی، تاریخ اندیشههاي سیاسی در غرب از قبل از افلاطون تا قرن بیستم، اندیشه هاي سیاسی در قرن بیستم، دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام، حقوق بینالملل عمومی، فن دیپلماسی و آداب کنسولی، حقوق بینالملل خصوصی، تئوريهاي
انقلاب، شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم، سیر قدرت در دریاها، نوسازي و دگرگونی سیاسی، جامعهشناسی سیاسی، سیاست خارجی قدرتهاي بزرگ، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، تاریخ تحول دولت در اسلام، متون سیاسی به زبان خارجی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *