علوم کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

علوم کامپیوتر

مقدمه

علوم کامپیوتر پل ارتباطی دانش کامپیوتر و ریاضی است و مهمترین هدف آن دستیابی به بهترین الگوریتمهاي موجود (روشهاي حل مسأله) در کمترین زمان و با کمترین خطا و بیشترین دقت است .به عبارت دیگر هدف این رشته تربیت گروهی متخصص کامپیوتر است که با دید ریاضیتر و منطقی تر به حل مسائل مطرح شده در علوم کامپیوتر یا ریاضی بپردازند .این رشته در مقطع کارشناسی داراي 4 گرایش محاسبات علمی، نظریه الگوریتمها، سختافزار و سیستمهاي اطلاعاتی است. که دروس گرایش محاسبات علمی در زمینه برنامهریزي خطی، غیرخطی، آنالیز عددي و نرمافزار در ریاضی است؛ یعنی در این گرایش کاربرد ریاضیات در کامپیوتر مطالعه میشود.گرایش نظریه الگوریتمها به بررسی راههاي مختلف حل مسئله به یاري روشهاي بهینه تر، سریعتر و بهتر می پردازد. به عبارت دیگر هدف این گرایش پیادهسازي و بهینه کردن الگوریتم است.در گرایش سختافزار نیز معماري یا ساختار کامپیوتر مطالعه میشود و گرایش سیستمهاي اطلاعاتی نیز به مدیریت پروژههاي نرمافزاري و سیستمهاي اطلاعاتی میپردازد .گفتنی است که تفاوت این رشته با مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار در این است که رشته علوم کامپیوتر برخلاف مهندسی کامپیوتر فاقد دروس آزمایشگاهی و کارگاهی است و بیشتر جنبه تحقیقات نظري دارد.
تواناییهاي لازم:
تسلط و علاقه به ریاضیات شرط اول موفقیت در رشته علوم کامپیوتر است و دانشجوي این رشته باید بتواند با استدلال ریاضی با مسائل برخورد نماید. در ضمن باید اطلاعات عمومی خوبی داشته و حتی پس از فارغالتحصیلی به مطالعه و تحقیق پشت نکند چون در طی تحصیل تنها اطلاعات پایهاي و کلی را فرا میگیرد و براي حضور در بازار کار باید خود تلاش کند و اهل مطالعه و تحقیق باشد.
موقعیت شغلی در ایران:
موقعیتهاي شغلی فارغالتحصیل علوم کامپیوتر شباهت بسیاري با مهندسی کامپیوتر گرایش نرمافزار دارد اما در کل نقش فارغالتحصیل این رشته به عنوان مدیر و هماهنگ کننده بسیار مهم و قابل توجه است. فردي که مسؤول انتخاب راهحل مسائل و حل آنها همچنین تقسیم الگوریتمها در بین مهندسین نرم افزار و در انتها جمع کردن قسمتهاي توزیع شده میباشد.
درسهاي این رشته در طول تحصیل:
دروس اصلی و تخصصی مشترك در گرایشهاي مختلف علوم کامپیوتر:
ریاضی عمومی، فیزیک پایه، آمار و احتمال، اصول کامپیوتر، اصول سیستمهاي کامپیوتري، جبر خطی عددي، ریاضیات گسسته، آنالیز عددي، ساختمان داده ها و الگوریتمها، نظریه اتوماتا و زبانها، کامپایلر، نظریه محاسبات، اصول طراحی نرمافزار، منطق، ذخیره و بازیابی اطلاعات، پایگاه دادهها، اصول سیستمهاي عامل، شبیه سازي کامپیوتري، زبانهاي برنامه سازي، اصول مدیریت، مبانی اقتصاد.
دروس تخصصی گرایش محاسبات علمی:
برنامهریزي خطی، برنامهریزي غیرخطی، نرمافزار ریاضی، آنالیز عددي، طراحی هندسی کامپیوتري.
دروس تخصصی گرایش نظریه الگوریتمها:
برنامهریزي پویا، نظریه گراف، بهینهسازي ترکیبی و آنالیز شبکهها، نظریه کدگذاري، سیستمهاي صفی و مدلهاي کارآیی.
دروس تخصصی گرایش سخت افزار:
مدارهاي منطقی، معماري کامپیوتر، ریزپردازنده
دروس تخصصی گرایش سیستمهاي اطلاعاتی:
تحلیل و طراحی سیستمهاي اطلاعاتی، متدولوژي ساخت سیستمهاي اطلاعاتی، مدیریت پروژههاي نرمافزاري، سیستمهاي اطلاعاتی مدیریت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *