آرشیو برچسب های: خلبانی هلیکوپتر

علوم و فنون هوانوردي – خلبانی هلیکوپتري

علوم و فنون هوانوردي – خلبانی هلیکوپتري مقدمه شاید رؤیاي پرواز به اندازه تخیل انسان قدمت داشته باشد؛ رؤیایی که لئوناردو داوینچی را بر آن داشت تا طرحهایی را ترسیم کند که بعدها از روي آن اولین هلیکوپترها طراحی و ساخته شد؛ رؤیایی که در سال 1903 به یاري برادران رایت به تحقق پیوست و […]