آرشیو برچسب های: تکنولوژي ماشینهاي کشاورزي

تکنولوژي ماشینهاي کشاورزي

تکنولوژي ماشینهاي کشاورزي مقدمه:تسطیح و تهیه زمین، کاشت، برداشت و نگهداري محصولات زراعی و باغی و دامی نیازمند به ماشینآلات مختلف و متعددي است که کاربرد آنها نیرويانسانی ماهر و کارآیی را میخواهد. این نیروي انسانی، خلاء موجود در بین زارعین و مهندسین ماشینهاي کشاورزي را پر میکند. فارغالتحصیلان این رشتهمیتوانند در وزارت جهاد کشاورزي، […]