آرشیو برچسب های: امور گمرکی

امور گمرکی

امور گمرکی مقدمه:نقش مهم و حساس گمرك در حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و اجراي مطلوب سیاستهاي تجارت خارجی ایجاب میکند که نیروي انسانی سازمانگمرك جمهوري اسلامی ایران با گذراندن دورههاي آموزشی عالی، دانش و تجربه مورد نیاز گمرك را براي توانایی انجام وظایف محوله و کارآیی مطلوبکسب نمایند. دوره کاردانی امور گمرکی با […]