آرشیو برچسب های: علوم اقتصادی

علوم اقتصادي

علوم اقتصادي مقدمه آیا خیابانی را میشناسید که در آن نانوایی, خواروبار فروشی, میوهفروشی یا آرایشگاه نباشد؟ بیشک در هر خیابانی مراکز خدماتی یاد شده و دهها واحد خدماتی دیگر به چشم میخورد. اما چرا در حالی که هیچ سازمان یا نهادي مسؤول ایجاد این مراکز در خیابانهاي مختلف نیست ما در هر خیابانی به […]