آرشیو برچسب های: رشته فیزیک

فیزیک

فیزیک مقدمه شاید بشر اولین بار با کشف قانون حرکت، قانونی که حیات و هستی وابسته به آن است، با علم فیزیک آشنا شد. علمی که به یاري آن چرخها را ساخت، شکار کرد و شکارش را حمل نمود و سپس به مرور با کشف قوانین بیشتري از علم فیزیک توانست بنیاد مسائل و قوانین […]