آرشیو برچسب های: رشته عربی

ادبیات و زبان عربی

ادبیات و زبان عربی مقدمه:از همان زمان که ایرانیان دروازههاي خود را بر روي سپاهیان عرب گشودند و با آغوش باز اسلام را پذیرفتند، بدون هیچ تعصبی و با شور و نشاط و علاقهايفوقالعاده به فراگیري، ضبط و تدوین زبان و ادبیات عرب پرداختند،زیرا ایرانیان مانند همه مسلمانان پاك نهاد دیگر، زبان عربی را زبان […]