آرشیو برچسب های: رشته آمار

معرفی رشته آمار

معرفی رشته آمار

معرفی رشته آمار دیباچه:چند سال پیش مجله “Science “به دنبال یک نظرخواهی از دانشمندان علوم مختلف 20 کشف و اختراع مهم قرن بیستم را معرفی کرد. که در میان ایناختراعات و اکتشافات علم آمار نیز پس از اختراعات مهمی مثل ترانزیستور و کامپیوتر و قبل از لیزر قرار داشت. البته حضور علم آمار در این […]