مدیریت

مدیریت

مقدمه

چگونه میتوان معضل بیکاري را حل نمود؟ با مسأله سوءاستفاده مالی و فساد اداري چه باید کرد؟ چرا کارکنان سازمانها، گرفتار دلسردي، یأس و افسردگی میشوند؟ چرا در تعدادي از سازمانهاي ما از امکانات موجود به خوبی استفاده نمیشود؟بسیاري از متخصصان علوم گوناگون، به ویژه صاحب نظران علوم انسانی درپاسخ به این سؤالها میگویند که کلید معماي مشکلات سازمانهاي هر جامعه “مدیریت” است. چون تأمین نیازهاي فنی، خدماتی، درمانی و تفریحی جامعه، بدون وجود مدیران لایق که بالاترین کارآیی و بهرهوري را داشته باشند، امکانپذیر نیست. به همین دلیل هر جامعهاي براي فایق آمدن بر مشکلات سازمانی خود، قبل از هر چیز باید به مسأله آموزش صحیح و موثر مدیریت توجهی بنیادي داشته باشد. تخصصی که در بیشتر دانشگاههاي معتبر علوم انسانی جهان، تحت عنوان رشته مدیریت آموزش داده میشود. رشته مدیریت در کشور ما داراي شاخههاي متعددي است که از آن جمله میتوان به مدیریت بازرگانی، صنعتی، دولتی، جهانگردي ، بیمه، بیمهاکو، امور گمرکی و امور بانکی اشاره کرد و همچنین از شاخه هاي تخصصیتري مثل مدیریت
کمیسریاي دریایی یا اداره امور بیمارستانها نام برد.
گرایش مدیریت بازرگانی:
یک دانشجوي مدیریت بازرگانی به عنوان یک مدیر تجاري تحصیلکرده، میتواند امور تجاري را تفکیک و اداره کند و به یاري قدرت خلاقه خویش در ایجاد بازار جدید، ارائه خدمات متنوع و تازه، ابداع روشهاي جدید در عرضه و توزیع، کارآفرین باشد. فارغالتحصیل مدیریت بازرگانی باید بتواند براي کالاهاي موجود، بازار جدیدي پیدا کند یا روشهاي مطلوب توزیع را در سیستم دولتی طراحی نماید، چون امروزه یکی از بزرگترین مشکلات کشور ما، رساندن محصولات کشاورزي مثل برنج، چاي و مرکبات به بازار و به دست مصرف کننده است.
درسهاي این رشته در طول تحصیل:
دروس مشترك در گرایشهاي مختلف مدیریت:
اصول حسابداري، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، آمار و کاربرد آن در مدیریت، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، روش تحقیق در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، تحقیق در عملیات، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، حقوق اساسی، مبانی مدیریت اسلامی، سیستمهاي اطلاعاتی در مدیریت.
دروس اصلی و تخصصی گرایش مدیریت بازرگانی:
مدیریت استراتژیک ، حقوق بازرگانی، حسابرسی، مدیریت تولید، مدیریت مالی، توسعه اقتصادي و برنامهریزي ، روانشناسی کار، حسابداري صنعتی، بازاریابی و مدیریت بازار، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، سازمانهاي پولی و مالی بینالمللی ، بازرگانی بینالمللی ، بازاریابی بینالملل، پول و ارز و بانکداري، سیاست پولی و مالی، سیستمهاي خرید و انبارداري توزیع، حقوق بازرگانی بینالملل، تحقیقات بازاریابی، روابط صنعتی، سمینار در مسایل مالی، سمینار در
مسایل بازاریابی، بهرهوري و تجزیه و تحلیل آن در سازمان.
گرایش مدیریت صنعتی:
یکی از علل عدم موفقیت صنایع ما این است که اکثر مسؤولین واحدهاي صنعتی؛ فارغالتحصیل مدیریت صنعتی نیستند. حضور یک کارشناس مدیریت صنعتی که مسؤولیت نیروي انسانی را بر عهده بگیرد، در هر واحد صنعتی ضروري است تا بتواند با استفاده از دانش خویش؛ مشارکت، مهارت و انگیزه نیروي انسانی واحد صنعتی مورد نظر را افزایش دهد. مدیریت صنعتی داراي سه بعد اصلی فنی و تکنیکی، مالی و رفتاري و اجتماعی است. در رشته مهندسی
صنایع دانشجویان بیشتر به مطالعه بعد فنی و تکنیکی صنایع میپردازند اما رشته مدیریت صنعتی به دو بعد مالی و رفتاري صنایع تأکید بیشتري دارد.
دروس اصلی و تخصصی گرایش مدیریت صنعتی:
مدیریت مالی، روانشناسی صنعتی، حسابداري صنعتی، بازاریابی و مدیریت بازار ، کنترل کیفیت آماري، سیستمهاي خرید و انبارداري و توزیع، تحقیق در عملیات، کنترل پروژه ، طرحریزي و تعمیرات و نگهداري، کارسنجی و روشسنجی، مدیریت کارخانه، حفاظت صنعتی، بررسی اقتصادي طرحهاي صنعتی، روابط صنعتی، فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، بازاریابی بینالمللی، بهرهوري و تجزیه و تحلیل آن در سازمان، پروژه.
گرایش مدیریت دولتی:
هدف رشته مدیریت دولتی، تربیت مدیران شایستهاي است که بتوانند وظایف پنجگانه محوله را به نحو احسن در سازمانها و تشکیلات دولتی کشور انجام دهند. این وظایف عبارتند از:
1ـ برنامه ریزي و اجراي آن. 2ـ سازماندهی یا تقسیم وظایف بین کارکنان یک سازمان به نحوي که با تقسیم کار بتواند مهارت پرسنل خود را در پرداختن به کارهاي جزئی افزایش دهد. 3ـ عملیات امور استخدامی یا کارگزینی کارکنان جدید. 4ـ هدایت و راهبري. 5 ـ نظارت و کنترل.براي مثال چون در یک بخش دولتی، رقابت وجود ندارد؛ کارکنان تمایل به افزایش ارتقاي خدمات ندارند و این وظیفه مدیریت است که بتواند در چارچوب قوانین و مقررات دولتی، با خلاقیت و نوآوري خویش، کارآیی و بهره وري کارکنان را افزایش دهد.
دروس اصلی و تخصصی گرایش مدیریت دولتی:
روانشناسی سیاسی، جامعه شناسی سازمانها، توسعه اقتصادي و برنامهریزي، مدیریت تحول سازمانی، حسابداري دولتی، مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی، فراگرد تنظیم و کنترل بودجه، مدیریت سازمانهاي محلی و شهرداري ها، مبانی مدیریت دولتی، مدیریت تطبیقی ، مدیریت توسعه، مدیریت تعاونی ها، تصمیم گیري و تعیین خطمشی، سیر اندیشههاي سیاسی و تحول نهادهاي اداري، مباحث ویژه مدیریت دولتی، حقوق اداري، سازماندهی و اصلاح تشکیلات و
روشها، روابط کار در سازمان.
سیاست پولی و مالی، سیستمهاي خرید و انبارداري توزیع، حقوق بازرگانی بینالملل، تحقیقات بازاریابی، روابط صنعتی، سمینار در مسایل مالی، سمینار در مسایل بازاریابی، بهرهوري و تجزیه و تحلیل آن در سازمان.
گرایش مدیریت صنعتی:
یکی از علل عدم موفقیت صنایع ما این است که اکثر مسؤولین واحدهاي صنعتی؛ فارغالتحصیل مدیریتصنعتی نیستند. حضور یک کارشناس مدیریت صنعتی که مسؤولیت نیروي انسانی را بر عهده بگیرد، در هر واحد صنعتی ضروري است تا بتواند با استفاده از دانش خویش؛ مشارکت، مهارت و انگیزه نیروي انسانی واحد صنعتی مورد نظر را افزایش دهد. مدیریت صنعتی داراي سه بعد اصلی فنی و تکنیکی، مالی و رفتاري و اجتماعی است. در رشته مهندسی صنایع دانشجویان بیشتر به مطالعه بعد فنی و تکنیکی صنایع میپردازند اما رشته مدیریت صنعتی به دو بعد مالی و رفتاري صنایع تأکید بیشتري دارد.
دروس اصلی و تخصصی گرایش مدیریت صنعتی:
مدیریت مالی، روانشناسی صنعتی، حسابداري صنعتی، بازاریابی و مدیریت بازار ، کنترل کیفیت آماري، سیستمهاي خرید و انبارداري و توزیع، تحقیق در عملیات، کنترل پروژه ، طرحریزي و تعمیرات و نگهداري، کارسنجی و روشسنجی، مدیریت کارخانه، حفاظت صنعتی، بررسی اقتصادي طرحهاي صنعتی،
روابط صنعتی، فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، بازاریابی بینالمللی، بهرهوري و تجزیه و تحلیل آن در سازمان، پروژه.
گرایش مدیریت دولتی:
هدف رشته مدیریت دولتی، تربیت مدیران شایستهاي است که بتوانند وظایف پنجگانه محوله را به نحو احسن در سازمانها و تشکیلات دولتی کشور انجام
دهند. این وظایف عبارتند از: 1ـ برنامه ریزي و اجراي آن. 2ـ سازماندهی یا تقسیم وظایف بین کارکنان یک سازمان به نحوي که با تقسیم کار بتواند مهارت پرسنل خود را در پرداختن به کارهاي جزئی افزایش دهد. 3ـ عملیات امور استخدامی یا کارگزینی کارکنان جدید. 4ـ هدایت و راهبري. 5 ـ نظارت و کنترل.براي مثال چون در یک بخش دولتی، رقابت وجود ندارد؛ کارکنان تمایل به افزایش ارتقاي خدمات ندارند و این وظیفه مدیریت است که بتواند در چارچوب قوانین و مقررات دولتی، با خلاقیت و نوآوري خویش، کارآیی و بهرهوري کارکنان را افزایش دهد.
دروس اصلی و تخصصی گرایش مدیریت دولتی:
روانشناسی سیاسی، جامعه شناسی سازمانها، توسعه اقتصادي و برنامه ریزي، مدیریت تحول سازمانی، حسابداري دولتی، مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی، فراگرد تنظیم و کنترل بودجه، مدیریت سازمانهاي محلی و شهرداريها، مبانی مدیریت دولتی، مدیریت تطبیقی ، مدیریت توسعه، مدیریت تعاونیها، تصمیمگیري و تعیین خطمشی، سیر اندیشههاي سیاسی و تحول نهادهاي اداري، مباحث ویژه مدیریت دولتی، حقوق اداري، سازماندهی و اصلاح تشکیلات و
روشها، روابط کار در سازمان.
گرایش مدیریت جهانگردي:
کشور ایران 1648000 کیلومتر مربع وسعت دارد و هرگوشهاش داراي جلوه و لطفی تازه، رمز و رازي دیگر و زیبایی و صلابتی دو چندان است. اما با وجود این همه جلوه و جذابیت، تنها سهم اندکی از صنعت سودآور جهانگردي را به خود اختصاص داده است. نتیجه یک نظرخواهی که از خبرنگاران خارجی به کشور ایران 1648000 کیلومتر مربع وسعت دارد و هرگوشهاش داراي جلوه و لطفی تازه، رمز و رازي دیگر و زیبایی و صلابتی دو چندان است. اما با وجود این همه جلوه و جذابیت، تنها سهم اندکی از صنعت سودآور جهانگردي را به خود اختصاص داده است. نتیجه یک نظرخواهی که از خبرنگاران خارجی به عمل آمده است، نشان میدهد که بسیاري از آنها بر این اعتقادند که مدیریت ضعیف یکی از عوامل رکود صنعت جهانگردي در کشور ما است. چون لازمه توسعه و تقویت صنعت جهانگردي، اطلاع از زمینه هاي اقتصادي، اجتماعی، جغرافیایی و فرهنگی کشور است تا بتوان امکانات موجود و همچنین مسائل و مشکلاتی که در راه توسعه این صنعت وجود دارد، شناسایی کرد و سپس براساس تحقیقات موجود، یک برنامهریزي دقیق و عملی داشت. کاري که تنها به
یاري مدیران کارآمد و متخصص در صنعت جهانگردي امکانپذیر است؛ تخصصی که در شاخه مدیریت جهانگردي آموزش داده میشود. یعنی متخصص این رشته در نهایت باید بداند که چه نوع جهانگردي را جذب کند؟ چگونه جذب کند؟ و چگونه بازارهاي جهانگردي جدیدي براي جذب توریست ایجاد نماید؟
دروس اصلی و تخصصی گرایش مدیریت جهانگردي:
تاریخ و فرهنگ ایران، شناخت روحیات ملل، قوانین و مقررات حقوقی جهانگردي، مبانی مردم شناسی جهانگردي، مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردي، اقتصاد جهانگردي، شناخت صنایع دستی ایران ، نقشهخوانی و آشنایی با نقشه، جغرافیاي جهانگردي ایران، شناخت صنعت جهانگردي ، گذراندن اوقات فراغت، آداب سفر در اسلام، تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی در ایران، باستانشناسی ایران ، هنر و معماري ایران، آشنایی با موزههاي ایران، امور مسافرت و
صدور بلیط، فن راهنمایی، برنامهریزي توسعه جهانگردي ، مطالعات تطبیقی سیاستهاي جهانگردي، فرهنگ عامه، زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی، زبان انگلیسی مکالمه، آشنایی با سازمانهاي دولتی ایران، نقش جهانگردي در بسط روابط بینالملل و گسترش منابع اقتصادي کشور، کارآموزي، اصول حسابداري، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، آمار و کاربرد آن در مدیریت، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، روش تحقیق در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، تحقیق در عملیات، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، حقوق اساسی، مبانی مدیریت اسلامی، مبانی سازمان و دیریت،
سیستمهاي اطلاعاتی در مدیریت.
گرایش مدیریت بیمه
بیمه یکی از شاخصهاي توسعه در کشورهاي پیشرفته است، چون هر سرمایهداري که بخواهد در کشوري سرمایهگذاري کند، باید اطمینان داشته باشد که در صورت بروز هرگونه حادثه یا خطري، سرمایه وي مصون خواهد بود. از همینرو در کشورهاي پیشرفته از بیمه به عنوان صنعت بیمه یاد میکنند. به این معنی که همزمان با توسعه صنعت، بیمه نیز توسعه خواهد یافت و همچنین بر این اعتقادند که هر فردي نمیتواند وارد این صنعت شود بلکه باید متخصص و
دانشآموخته این صنعت باشد. در کشور ما نیز دانشجوي مدیریت بیمه، نحوه اداره سازمانهاي بیمه و چگونگی رفتار با بیمهگذارها را فرا میگیرد تا بتواند آنها را به بیمهگذاري ترغیب و تشویق کند. همچنین دانشجوي این گرایش درباره انواع فعالیتهاي بیمه مثل بیمه عمر، ماشین، خدمات درمانی و غیره
اطلاعات لازم را کسب کرده و چگونگی فعالیت دراین زمینه ها را براساس پایه و مبانی مدیریتی فرا میگیرد.
دروس اصلی و تخصصی گرایش مدیریت بیمه:
حسابداري صنعتی، اصول مدیریت بازرگانی، روانشناسی عمومی، جامعهشناسی، توسعه اقتصادي ، حسابرسی ، پول و ارز و بانکداري، حقوق تجارت ، حقوق مدنی، اصول بیمه، بیمه اموال، بیمه اشخاص، حسابداري شرکتهاي بیمه ، مدیریت ریسک و بیمه ، بیمه اتکایی، حقوق بیمه، بازاریابی و مدیریت بازار، متون بیمه انگلیسی.

گرایش مدیریت بیمه اکو :
بیمه اکو یک دانشکده تخصصی است که در ایران ایجاد شده است و دانشجویان خود را از بین علاقه مندان کشورهاي عضو پیمان منطقهاي اکو انتخاب میکند. در این گرایش موضوعات مختلف مدیریتی، اقتصادي، حقوقی، حسابداري و تجاري آموزش داده میشود و دانشجویان درباره نقش بیمه در ایجاد امنیت سرمایه گذاري و امنیت اقتصادي و رفاهی جامعه مطالعه میکنند. گفتنی است تفاوت این گرایش با مدیریت بیمه در آن است که تمامی دروس گرایش مدیریت بیمه اکو به زبان انگلیسی است و از همین رو این دانشکده در مرحله اول ده برابر ظرفیت، دانشجو میپذیرد و سپس از بین داوطلبان افرادي که تسلط بیشتري به زبان انگلیسی دارند، انتخاب میکند. همچنین در این گرایش به قوانین حقوق بینالملل و تجارت بینالملل توجه بیشتري میشود.
دروس اصلی و تخصصی گرایش مدیریت بیمه اکو:
، Callege Algebra ، OF management Principles ، Principles OF economics ، Principles OF Psychology ، Sociology ،Sci Introduction To Computer ،Introduction To Insurance ،Principles of Law ، Accounting ،Mathematics Applied ، Mathematical Statistics and Probability ،Analysis Macro ECO ، Micro ECO Analysis ، Methodology Research ، Money and Banking ، Behaviour Organizational ، Public Finance ، Operation Research ، Insurance Principles of Legal ، Business Policy ، International Econ andrg ، Financial Management ، Management of Human Resources ،Marketing and its Ins. Applic ، Risk Management ، Person Insurance of the ، Property and Pec. Ins ، Aspects of Ins
Econ.DeveLopment and ، Reinsurance ،Mat Ins. Co. Administration and ، Fundumental of loss surveying /Adjusting ، Maritime Law ،Liability Ins ،Engineering Ins ، Paperon Ins ، Insurance Accounting ،System Analysis ، Planning Group Life and ، Life Ins. Agency Org. and Mgt ،Life Ins Math Basis of ، Maritime Hull and Aviation Insurance . Life Ins. Apl and Underwriting ، Health Ins
گرایش مدیریت امور گمرکی:
گمرك در خدمت تجارت جهان است و گرایش مدیریت امور گمرکی نیز بخشی از مدیریت تجاري و بازرگانی است که در آن نحوه بررسی کالاهاي وارداتی و صادراتی و نحوه تنظیم اظهار نامه ها و چگونگی ایجاد تعرفه هاي مالیاتی آموزش داده میشود. همچنین دانشجویان میآموزند براساس سیاست اقتصادي کشور، کالاهاي ممنوعه و غیرممنوعه را شناسایی کنند.
دروس اصلی و تخصصی گرایش مدیریت امور گمرکی:
مالیه عمومی و خطمشی مالی دولتها، اصول بیمه ، حقوق و مقررات مدنی، حقوق تجارت، توسعه اقتصادي و برنامهریزي، حسابداري دولتی ، مسایل بانکی و اعتبارات اسنادي، مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی، روشهاي تحقیق و مأخذشناسی، اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی، قوانین و مقررات گمرکی ، شیمی کانیها و فلزات، شناخت الیاف نسجی و مصنوعات آنها، آشنایی با ماشینآلات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، آشنایی با میراث فرهنگی، آثار هنري و عتیقهجات، مقررات عمومی صادرات و واردات سازمانها و کنوانسیونهاي بینالمللی گمرکی، زبان انگلیسی تخصصی ، بازرگانی بینالملل ، امور مالی بینالملل، آشنایی با صنعت حمل و نقل، طبقهبندي کالا.
تواناییهاي لازم :
قدرت رهبري، اعتماد به نفس، روابط اجتماعی خوب، توان تجزیه و تحلیل و قدرت بیان قوي از ویژگیهاي لازم براي دانشجوي رشته مدیریت در تمامی گرایشها است. دانشجوي این رشته بخصوص در گرایشهاي بازرگانی و صنعتی باید به مسائل تجاري و اقتصادي و محیط بازار علاقه مند بوده و در دروس ریاضی، زبان انگلیسی و ادبیات فارسی قوي باشد. همچنین دانشجوي رشته مدیریت بخصوص مدیریت صنعتی باید در دروس ریاضی و آمار قوي باشد.
دانشجوي مدیریت جهانگردي نیز لازم است که به تاریخ و فرهنگ خود و به درس جغرافیا علاقهمند باشد و از روابط اجتماعی خوبی برخوردار بوده و به یک زبان خارجی مثل انگلیسی، فرانسه یا عربی مسلط باشد تا بتواند با جهانگردان خارجی به راحتی ارتباط برقرار کند. این رشته از هر سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو میپذیرد.
موقعیت شغلی در ایران :
یک فارغالتحصیل رشته مدیریت نباید انتظار داشته باشد که از همان بدو امر به عنوان مدیر یک شرکت یا کارخانه مشغول به کار گردد. چون بخشی از مطالب و محتواي کلاسهاي مدیریت باید به عنوان تجربه از محیط و سازمانهاي جامعه گرفته شود. بنابراین فارغالتحصیل این رشته در ابتدا باید به عنوان یک کارشناس در ردههاي پایین تر وارد بازار کار شده و سپس به مرور پله هاي ترقی را طی کند. در کل فارغ التحصیل مدیریت دولتی میتواند در مؤسسات دولتی و عمومی و خدماتی مشغول به کار گردد. مدیریت بازرگانی میتواند در سازمانهاي اقتصادي و بازرگانی فعالیت کند و مدیریت صنعتی براي کار در سازمانهاي صنعتی و تولیدي مناسبتر است. به دلیل نیاز به نیروي کار متخصص در صنعت جهانگردي کشور نیز، تمامی دانشجویان گرایش مدیریت جهانگردي جذب بازار کار میشوند و میتوانند در دفاتر خدمات مسافرتی به عنوان مدیر فنی یا تورگردان و یا در سازمان میراث فرهنگی و گردشگري وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی مشغول به کار گردند. علاوه بر شرکتهاي بیمه دولتی که به متخصصان رشته مدیریت نیاز دارند، شرکتهاي بازرگانی و حمل و نقل که در ارتباط با تجارت بین المللی هستند نیز فارغ التحصیلان گرایش مدیریت بیمه را جذب میکنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *