ریاضی

ریاضی

مقدمه

هر روز چند بار از چهار عمل اصلی استفاده میکنید؟ مفاهیم هندسی از قبیل طول، مساحت و حجم چقدر در زندگی روزمره شما کاربرد دارد؟ خیابانها و میدانهایی که محل عبور و مرور شما است، ساختمانی که در آن زندگی میکنید و وسایل زندگیتان چه شکلی دارند؟ آیا غیر از این است که همه آنها از اشکال هندسی هستند یا ترکیبی از این اشکال میباشند؟ میبینید که همه ما در زندگی روزمره خود به میزان زیادي از دانش ریاضی استفاده میکنیم از سوي دیگر ریاضیات، پایه علوم و مهندسی است و امروزه همه رشتههایی که پایه علمی دارند، از الگوهاي ریاضی استفاده میکنند و در واقع هر چقدر که شغل یک فرد تخصصیتر شود، میزان ریاضیاتی که لازم دارد، بیشتر میگردد.براي مثال یک مهندس الکترونیک از آنالیز تابعی و فرآیندهاي تصادفی استفاده میکند یا یک برنامهریز پروژههاي اقتصادي، از مطالب پیشرفته آماري مانند سريهاي زمانی، به عنوان ابزار کار یاري میگیرد. به همین دلیل امروزه تربیت متخصصان علم ریاضی؛ یعنی افرادي که قادر هستند ریاضیات مورد نیاز را آموزش داده و یا تولید کنند، اهمیت بسیار زیادي دارد. چرا که لازمه پیشرفت در تکنولوژي، توجه به دانش ریاضی میباشد.اما این دانش مهم و پایه چیست؟ آیا میتوان این علم را در چند جمله معرفی کرد؟ بدون
شک معرفی علوم پایه بخصوص علم ریاضی که مادر همه علوم است، کار بسیار دشواري است.زیرا این علم از یک سو ذهنی و تجریدي و از سوي دیگر عملی میباشد و در نتیجه یک تعریف باید کلی باشد تا بتواند تمامی ابعاد دانش ریاضی را در بربگیرد.در کل میتوان گفت که ریاضیات هنري است باستانی و از همان آغاز از جمله ذهنیترین و در عین حال عملیترین تلاشهاي آدمی بوده است؛ یعنی از همان 1800 سال پیش از میلاد که بابلیها در زمینه خواص تجریدي اعداد به پژوهش پرداختند، ریاضیات در کنار جنبههاي ادراکی نظري، به صورت ابزاري که هر روز براي مساحی زمین، دریانوردي و
ساختن بناهاي بزرگ مورد نیاز بود، به کار میرفت. امروزه نیز وضع به همین منوال است و شاید به همین دلیل ما در رشته ریاضی با دو گرایش ریاضی
محض و کاربردي روبرو هستیم. در این میان عموماً ریاضیات کاربردي را به شاخهاي از ریاضی میگوییم که کاربرد عملی مشخصی داشته باشد براي مثال در اقتصاد، کامپیوتر، فیزیک یا آمار و احتمال کاربرد داشته باشد و ریاضی محض نیز به شاخهاي گفته میشود که به نظریهپردازي ریاضی میپردازد اما باید توجه داشت که امروزه این دو گرایش آنچنان درهم ادغام شدهاند که مرزي را نمیتوان بین آنها مشخص کرد. زیرا گاه یک تئوري کاملاً محض وارد مرحله کاربردي شده و چون در عمل با مشکل روبرو میشود، بار دیگر به حوزه تئوري برمیگردد و در نهایت پس از رفع نقایص، دوباره وارد مرحله
کاربردي میشود؛ یعنی یک تعامل و ارتباط دوجانبهاي بین ریاضی کاربردي و محض وجود دارد.

تواناییهاي لازم :
دانشجوي رشته ریاضی باید شخصی صبور و با حوصله باشد و از صرف وقت در حل مسائل دریغ نکند و در کل لازم است که به درس ریاضی علاقه مند بوده و در دوره متوسطه، دانشآموز موفقی در رشته ریاضی باشد. این رشته نیازمند دانشجویانی است که از نظر ذهنی،آمادگی جذب ایدههاي جدید را داشته باشند و بتوانند الگوها و نظم را درك کرده و مسائل غیرمتعارف را حل کنند. به عبارت دیگر یک روحیه علمی، تفکر انتقادي و توانایی تجزیه و تحلیل داشته باشند.
موقعیت شغلی در ایران :
کاربرد ریاضی در علوم مختلف انکارناپذیر است. براي مثال مبحث آنالیز تابعی در مکانیک کوانتومی، کاربرد بسیار زیادي دارد یا در بیشتر رشته هاي مهندسی معادله “لاپ لاسی” که یک معادله ریاضی است، مورد استفاده قرار میگیرد. در جامعهشناسی نیز نظریه احتمال و نظریه گروهها نقش بسیار مهمی ایفا میکند. در کل باید گفت که همه صنایع، زیرساخت ریاضی دارند و به همین دلیل در همه مراکز صنعتی و تحقیقاتی دنیا، ریاضیدانها در کنار مهندسین و دانشمندان سایر علوم، حضوري فعال دارند و آنچه در نهایت ارائه میشود، نتیجه کار تیمی آنها است. در جامعه ما نیز اگر مشاغل جنبه علمی داشته باشند، قطعاً به تعداد قابل توجهی ریاضیدان نیاز خواهیم داشت چون یک ریاضیدان میتواند مشکلات را به روش علمی حل کند. البته این به آن معنا نیست که در حال حاضر هیچ فرصت شغلی براي یک ریاضیدان وجود ندارد اما باید حضور ریاضیدانها در مراکز تحقیقاتی و صنعتی پررنگتر باشد.
یک لیسانس ریاضی به دلیل نظم فکري و بینش عمیقی که در طی تحصیل به دست میآورد، میتواند با مطالعه و تلاش شخصی در بسیاري از شغلها، حتی شغلهایی که در ظاهر ارتباطی با ریاضی ندارد موفق گردد.(این رشته در دو مقطع دکتراي پیوسته و کارشناسی در آزمون سراسري دانشجو میپذیرد.)
درسهاي این رشته در طول تحصیل :
دروس مشترك بین گرایشهاي ریاضی :
ریاضی ، آنالیز ، جبر ، مبانی ریاضیات، آمار ، معادلات دیفرانسیل، جبر خطی ، مبانی هندسه، توابع مختلط، آنالیز عددي ، مبانی کامپیوتر، گراف، نظریه معادلات دیفرانسیل، نظریه اعداد.
دروس تخصصی گرایش ریاضی محض:
جبر ، آنالیز ، هندسه موضعی، توپولوژي، هندسه دیفرانسیل.
دروس تخصصی گرایش ریاضی کاربردي:
تحقیق در عملیات ، آنالیز عددي ، فرآیندهاي تصادفی، ساختمان دادهها، سريهاي زمانی، زبان برنامهنویسی پیشرفته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *