حقوق

حقوق

مقدمه:
“هرگاه خداوند بندهاي را گرامی کند، او را در برپاي داشتن حق (در میان مردم) یاري میکند.”این کلام امیرالمؤمنان، رساتر از هر جمله دیگري بیانگر ارزش علم حقوق است. علمی که با حمایت از قانون و دفاع از حقوق محرومان، تلاش میکند تا در جامعه حق و عدالت حاکم شود. در معرفی این علم باید گفت که هرگونه روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد شود، موضوع علم حقوق قرار میگیرد. این روابط میتواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده میشود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قواي سهگانه کشور،حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است، میشود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم میپردازد که مهمترین آنها روابط تجاري است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله میتوان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسؤولیتهایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب میشوند برایشان به وجود میآید مثل مسؤولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد. همچنین شاخهاي از حقوق به روابط بینالمللی میپردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بینالملل عمومی و خصوصی تقسیم میشود که حقوق روابط بینالملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهاي بینالمللی میپردازد.
تواناییهاي لازم :
جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است. ممکن است که به دست آوردن لیسانس حقوق کار دشواري نباشد اما حقوقدانشدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کافی داشته باشد. همچنین یک دانشجوي حقوق براي اینکه در رشته خود موفق گردد لازم است که به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهتهاي زیادي به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است؛ یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار میگیرند یا دادگاهی که مأمور رسیدگی به دعوا است، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند ، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد.
موقعیت شغلی در ایران :
در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغالتحصیلان آن، که از دانشگاههاي دولتی و غیردولتی وارد بازار کار میشوند، یافتن کار مناسب براي فارغالتحصیل لیسانس با دشواريهایی توأم است بخصوص متقاضیانی که علاقهمند به کار خاصی مثل وکالت در این رشته هستند، با محدودیتهایی مواجه میشوند. اما در کل یک دانشجوي خوب و علاقهمند میتواند پس از گواهی لیسانس به شغلهاي متنوعی مثل وکالت دعاوي دادگستري، مشاور حقوقی
بانکها، شهرداريها، شرکتها و وزارتخانهها و سردفتري دفاتر اسناد رسمی بپردازد.
درسهاي این رشته در طول تحصیل :

دروس پایه:
مقدمه علم حقوق، حقوق جزاي عمومی، حقوق اساسی، حقوق مدنی ، مبانی علم اقتصاد، عربی، مالیه عمومی، مبانی جامعه شناسی.
دروس اصلی و تخصصی:
آئین دادرسی مدنی، متون حقوقی، آئین دادرسی کیفري، حقوق اساسی، حقوق جزاي عمومی، حقوق بینالمللی عمومی، حقوق سازمانهاي بینالمللی، حقوق
اداري، اصول فقه، متون فقه، حقوق تجارت، قواعد فقه، حقوق تطبیقی، ادله اثبات دعوي، حقوق کار، پزشکی قانونی، کار تحقیقی، حقوق بین المللی خصوصی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *