حسابداري

حسابداري

مقدمه:
یک چرتکه، یکی دو دفتر و یک قلم، ابزار کار آنها بوده است تا حساب دخل و خرج یک واحد اقتصادي را ثبت کنند و به وضعیت مالی آن سر و سامان
ببخشند.این افراد در قدیم عنوانشان “میرزا” بود. بعدها “دفتردار” نام گرفتند و امروزه به نام “حسابدار” فعالیت میکنند. البته نسل جدید به جاي چرتکه از
ماشین حساب یا ماشینهاي الکترونیکی استفاده میکنند و سرو کارشان با کامپیوتر است اما این پیشرفت، بیشتر شامل ابزار کار میشود نه نوع کار، چون
آنها حسابداري را فنی “تجربی” میدانند که باید به روش استاد و شاگردي فرا گرفت و نیازي به تحصیلات دانشگاهی ندارد.حال سؤال اینجاست که اگر
حسابداري نیاز به تحصیلات دانشگاهی ندارد، چرا از سال 1345 رشته حسابداري در آموزشگاه عالی حسابداري شرکت ملی نفت ایران و سپس در دانشگاه
تهران دایر گردید و امروزه نیز در بسیاري از دانشگاههاي دولتی و غیردولتی تدریس میشود؟ آیا میتوان گفت که حسابداري در مفهوم امروزین آن با
دفترداري متفاوت است؟در پاسخ باید گفت که حسابداري یک “سیستم” است که در آن فرآیند جمعآوري، طبقهبندي، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه

گزارشهاي مالی و صورتهاي حسابداري در شکلها و مدلهاي خاص انجام میگیرد. تا افراد ذينفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان یا برونسازمانی
مثل بانکها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر یا مقامات مالیاتی بتوانند ازاین اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردي که تحصیلات دانشگاهی ندارد،
بیشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارشهاي این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمیشود و بیشتر تراز حسابها میباشد. براي
مثال یک حسابدار تجربی نمیتواند به راحتی بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود یا نمیداند که چگونه باید معاملات ارزي را در دفاتر ثبت
کند. از سوي دیگر یک حسابدار متخصص، در آینده میتواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد؛ یعنی میتواند به مدیریت یک شرکت ایده بدهد که
منابع موجودش را در چه راههایی سرمایهگذاري نماید تا استفاده بهینه کند یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر مالی براساس دانش
آکادمیک خود میتواند بگوید که از چه طریقی باید تأمین مالی کرد در حالی که مجموع این فعالیتها خارج از توانایی یک حسابدار تجربی است.
تواناییهاي لازم :
رشته حسابداري از جمله رشتههایی است که از داوطلبان سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی، علومتجربی و علومانسانی دانشجو میپذیرد و در آزمون هر سه
گروه نیز درس ریاضی به عنوان مهمترین درس این رشته مطرح است. در واقع داشتن شم ریاضی در رشته حسابداري از اهمیت بسیاري برخوردار است.
همچنین یک حسابدار باید بتواند به خوبی گزارش کارهاي خود را ارائه دهد. بنابراین باید به ادبیات فارسی مسلط بوده و نگارش خوبی داشته باشد. همچنین
دانشجوي این رشته باید تحمل ساعتها کار در پشت یک میز و صندلی و سروکار داشتن با اعداد و ارقام را داشته و دقیق و منظم باشد تا در جمعبندي
اعداد و ارقام دچار مشکل نگردد و در نهایت این که یک حسابدار براي موفقیت در این دنیاي پر از رقابت و تغییر و تحول باید خلاق، مبتکر، صبور و منضبط
باشد.
موقعیت شغلی در ایران :
فرصتهاي شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایینترین سطح تا بالاترین سطح را در بر میگیرد. به همین دلیل با این که در دانشگاههاي مختلف
کشور اعم از دولتی، غیرانتفاعی و آزاد، انشجویان بسیاري در رشته حسابداري تحصیل میکنند اما تعداد فارغالتحصیلان بیکار این رشته از بیشتر رشتهها
کمتر است. چون از یک مؤسسه کوچک گرفته تا بزرگترین کارخانههاي کشور حداقل براي تهیه اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند.
درسهاي این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه:
روانشناسی عمومی، جامعه شناسی، اصول علم اقتصاد، ریاضیات پایه، ریاضیات کاربردي، آمار کاربردي، مبانی کاربرد کامپیوتر، پژوهش و عملیات، مدیریت
تولید، حقوق بازرگانی، پول و ارز بانکداري ، مبانی سازمان مدیریت، توسعه اقتصادي، مالیه عمومی، روش تحقیق.
دروس اصلی و تخصصی:
اصول حسابداري، حسابداري میانه، حسابداري پیشرفته، حسابداري صنعتی، حسابرسی، حسابداري مالیاتی، اصول تنظیم و کنترل بودجه، مدیریت مالی،
مباحث جاري حسابداري ، متون حسابداري.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *