تکنولوژي ماشینهاي کشاورزي

تکنولوژي ماشینهاي کشاورزي

مقدمه:
تسطیح و تهیه زمین، کاشت، برداشت و نگهداري محصولات زراعی و باغی و دامی نیازمند به ماشینآلات مختلف و متعددي است که کاربرد آنها نیروي
انسانی ماهر و کارآیی را میخواهد. این نیروي انسانی، خلاء موجود در بین زارعین و مهندسین ماشینهاي کشاورزي را پر میکند. فارغالتحصیلان این رشته
میتوانند در وزارت جهاد کشاورزي، مراکز خدمات کشاورزي روستایی و عشایري، شرکتهاي کشت و صنعت واحدهاي تولیدي کشاورزي فعالیت نمایند.
درسهاي این رشته در طول تحصیل:
دروس پایه:
رسم فنی، گیاهشناسی عمومی، ریاضیات، فیزیک الکتریستیه و مغناطیس
دروس اصلی:
زراعت عمومی، باغبانی عمومی، خاکشناسی عمومی، روشهاي آبیاري، مقدمات ترویج و آموزش کشاورزي، مسـّاحی و نقشهبرداري، عملیات کشاورزي
دروس تخصصی:
تکنولوژي موتور، شناخت و کاربرد تراکتور، ماشینهاي تسطیح اراضی، ماشینهاي خاكورزي، ماشینهاي کاشت و داشت، ماشینهاي برداشت، ماشینهاي
تجهیزات ثابت زراعی، عملیات کارگاهی، سرویس و تعمیر تراکتور وماشینهاي کشاورزي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *