امور گمرکی

امور گمرکی

مقدمه:
نقش مهم و حساس گمرك در حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و اجراي مطلوب سیاستهاي تجارت خارجی ایجاب میکند که نیروي انسانی سازمان
گمرك جمهوري اسلامی ایران با گذراندن دورههاي آموزشی عالی، دانش و تجربه مورد نیاز گمرك را براي توانایی انجام وظایف محوله و کارآیی مطلوب
کسب نمایند. دوره کاردانی امور گمرکی با برنامهاي که پاسخگوي نیازهاي روز جامعه گمرکی جمهوري اسلامی ایران است، میتواند کادر کارآمد و ورزیده
گمرکی را در بخش دولتی و بخش خصوصی تربیت کند. در واقع هدف این دوره تربیت افرادي است که بتوانند قسمتی از نیروي انسانی مورد نیاز بخش
دولتی را به ویژه در ارتباط با اجراي قانون امور گمرکی و آئیننامه اجرایی آن،مقررات صادرات و واردات و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با گمرك تأمینکنند.
موقعیت شغلی در ایران:
فارغالتحصیلان دوره کاردانی امور گمرکی قادر به انجام فعالیتهاي زیر خواهند بود:
ارائه خدمت مفید در مشاغل ارزیاب گمرك، مدیر امور گمرکی، کارشناسی امور گمرکی (در صورت کسب تجارب و احراز شرایط) و سایر امور فنی و اجرائی
مربوط، جهت اجراي وظایف اصلی گمرك ایران.
درسهاي این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه و اصلی:
اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، ریاضیات پایه، کلیات حقوق، حقوق و مقررات مدنی ، حقوق تجارت، حقوق اساسی و آشنائی با تشکیلات جمهوري اسلامی ایران،
مبانی سازمان و مدیریت، مالیه عمومی و خطمشی مالی دولتها، مسائل بانکی و اعتبارت اسنادي، مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی، اصول بیمه.
دروس تخصصی:
قوانین و مقررات گمرکی، طبقهبندي کالا، شیمی کانیها و فلزات، شناخت الیافسنجی و مصنوعات آنها، سازمانها و کنوانسیونهاي بینالمللی گمرکی،
آشنایی با صنعت حمل و نقل، مقررات عمومی صادرات و واردات، زبان انگلیسی متون تخصصی، سازمان و وظایف گمرك.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *